Get Adobe Flash player

ul. W a l c z a k a  2 6,   6 6 - 4 0 0  G o r z ó w   W i e l k o p o l s k i,  tel. 9 5 7 3 2 3 3 7 0

Rozporządzenia

Lp Nazwa Rok   Poz.

PDF

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu 2013 - 446 pdf
2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu 2013 - 445 pdf
3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego 2013 - 406 pdf
4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części 2013 - 407 pdf
5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu 2013 - 408 pdf
6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych 2013 - 389 pdf
7 Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu 2013 - 396 pdf
8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 2012 - 1468 pdf
9 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych 2012 - 623 pdf
10 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 2012 - 447 pdf
11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruch 2011 1121 188 pdf
12 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej
2011 165 992

pdf

13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych 2011 156 932 pdf
14

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów
użytkowanych w sposób szczególny

2011 153  910

pdf

15 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar 2010 56 341 pdf
16 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej rozporządzenie wygasło
17 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli 2008 3 12 pdf
18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych 2008 5 29 pdf
19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich 2007 249 1866 pdf
20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie legalnych jednostek miar

2006 225 1638 pdf
21 Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

tekst ujednolicony

pdf

22 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 2006 203 1502 pdf
23 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.03.2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego 2006 58 407 pdf
24 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10.02.2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów 2006 40 275 pdf
25 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.01.2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej 2006 8 47 pdf
26 Rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

tekst ujednolicony

pdf

27 Rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

tekst ujednolicony

pdf
28 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko 2005 201 1666 pdf
29 Rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów

tekst ujednolicony

pdf

30 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.06.2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 2005 2116 974 pdf
31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.06.2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji 2005 110 930 pdf
32 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.06.2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 2005 103 870 pdf
33 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2005 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny 2005 25 211 pdf
34 Rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

tekst ujednolicony

pdf

35 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych 2004 267 2660 pdf
36 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22.11.2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej 2004 262 2615 pdf
37 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów  
38 Rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki SAM z warunkami technicznymi

tekst ujednolicony

pdf

39 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.10.2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów 2004 223 2264 pdf
40 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.09.2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 2004 205 2098 pdf
41 Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

tekst ujednolicony

pdf

42 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.06.2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego 2004 145 1542 pdf
43 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych 2004 77 730 pdf
44 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.12.2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem 2003 232 2333 pdf
45 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

tekst ujednolicony

pdf

46 Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu

tekst ujednolicony

pdf

47 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.12.2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem 2003 232 2333 pdf
48 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 2003 169 1649
i
1650
pdf
49 Rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Strazy Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

tekst ujednolicony

pdf

50 Rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

tekst ujednolicony

pdf

51 Rozporządzenie w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 2002 193 1617 pdf
52 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 

tekst ujednolicony

pdf

53 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne tekst ujednolicony