AKTY PRAWNE W SKP

WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH I BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów*)
(Dz. U. Nr 40, poz. 275).

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 7 maja 2009 r.
o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
 
 

1

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

tekst ujednolicony stan prawny wrzesień 2019 r.

 Nazwa aktuRokDz.U.Poz.PDF
  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw 2019   1501
  Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym 2019   1466
  Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zamianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw 2019   1180
  Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 2019   1123
  Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny 2019   870
  Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zamianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw 2019   752
  Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2019 730
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 2019 60
  Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych 2019 53
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. sygn. akt K 6/17 2018 2322
  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym 2018 2244

2

Ustawy podatkowe

 Nazwa aktuRokDz.U.Poz.PDF
  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług 2018 2174

3

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

tekst ujednolicony stan prawny na dzień 20.05.2018 r.
 Nazwa aktuRokDz.U.Poz.PDF
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 2018 855
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 2017 2338
  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 2016 2022

4

Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

tekst ujednolicony

 Nazwa aktuRokDz.U.Poz.PDF
  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 2019 1288

5

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

tekst ujednolicony stan prawny na dzień 5 sierpnia 2016 roku
 Nazwa aktuRokDz.U.Poz.PDF
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016r zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów 2016 1074
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów 2009 155 1233
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.08.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów 2005 155 1302
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.09.2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów 2004 223 2261

6

Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

tekst ujednolicony stan prawny na dzień 4 października 2019 roku

 Nazwa aktuRokDz.U.Poz.PDF
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 2019   1787
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 2018 1048
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 2017 2089
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach 2016 1075
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02.07.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów
oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
2015 1076
  Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach – tekst jednolity  2015 776

7

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

tekst ujednolicony

 
 Nazwa aktuRokDz.U.Poz.PDF
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych 2011 236 1401

8

Rozporządzenie w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych

tekst ujednolicony

 Nazwa aktuRokDz.U.Poz.PDF
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.02.2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych 2013 337

9

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR 2019-2021)

 
 

Przejście do Dziennika Ustaw RP

Oświadczenie rządowe
Strona tytułowa – tom I
Tom I spis treści
Umowa właściwa i protokół
Część 1
Część 2
Część 3 
Część 3 Tabela A
Część 3 cd…
Strona tytułowa – tom II
Tom II spis treści
Część 4
Część 5
Część 6
Część 7
Część 8
Część 9

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.